Algemene voorwaarden

Betaling en legitimatie

 • Bij boeking krijgt u een ontvangstbevestiging met factuur toegestuurd. Na ondertekening van de ontvangstbevestiging en betaling van volledige huursom/groepsarrangement is de boeking definitief. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Treeker Treks. Huur en/of arrangementen dien(t)en altijd vooraf volledig betaald te zijn.
 • Annulering van een groepsarrangement is tot 15 dagen voorafgaand aan de reserveringsdatum mogelijk onder verschuldiging van de annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 30% van het totaalbedrag. Binnen 15 dagen voorafgaande aan de reserveringdatum is bij een groepsarrangement altijd het volledige bedrag, zonder uitzondering, verschuldigd.
 • Plotselinge ziekte van de begeleider van de activiteit (waardoor tijdige vervanging van die begeleider onmogelijk is) en weersvoorspellingen of weersomstandigheden die doorgang van de activiteit naar het oordeel van de begeleider onmogelijk of onverantwoord maken, worden aangemerkt als overmacht aan de zijde van verhuurder. In die situatie kan Treeker Treks het groepsarrangement annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 • Trikke tochten vinden altijd onder begeleiding plaats. Vóóraf dienen deelnemers aan een trikke activiteit een akkoordverklaring te ondertekenen waarin zij akkoord gaan met de daarin genoemde punten.
 • Voor het besturen van een trikke moet men minimaal 16 jaar oud zijn.
 • Er dient, voordat de activiteit(en) aanvangt of aanvangen bij individuele (lig)fietshuur door huurder een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden. Tevens wordt u verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Deelnemers gaan akkoord dat er eventueel foto’s van hun groep en/of bedrijf op de website/ facebookpagina van Treeker Treks worden geplaatst, tenzij men vooraf aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.
 • Bij individuele boekingen dient een borgsom van € 100,00 per (lig)fiets betaald te worden in contanten. De borg wordt na afloop van de huur gerestitueerd indien de (lig)fiets zonder schade is geretourneerd. Voor (lig)fietsen die voor het einde van de huurperiode worden teruggebracht, vindt geen restitutie van huur plaats.
 • Individuele boekingen gaan op aanvraag; de (lig)fietsen kunnen per halve of hele dag geboekt worden.
  De (lig)fietsen kunnen vanaf 09.30 uur opgehaald worden en dienen vóór 17.00 uur ingeleverd te worden tenzij anders afgesproken. Indien de huurder de (lig)fiets inlevert ná het overeengekomen tijdstip wordt bij inlevering een contante vergoeding berekend van € 20,00 per verstreken half uur.
 • Treeker Treks kan alleen om gegronde redenen bij annulering anders beslissen.

Aansprakelijkheid, schade en diefstal

 • Treeker Treks zorgt ervoor dat de (lig)fietsen, trikkes en/of kano’s bij aanvang van de tocht gebruiksklaar en in goede staat
 • De (lig)fietsen en/of kano’s zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid, diefstal of schade. De deelnemer(s) is zelf aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de ligfietsen en/of kano’s. De trikkes zijn WAM verzekerd. Door de verzekeraar eventueel in rekening gebrachte eigen risico wordt volledig doorberekend aan de huurder/bestuurder. De huurder/bestuurder is aansprakelijk in geval van diefstal of verlies van, dan wel schade aan de gehuurde trikke, behoudens wanneer een andere WAM-verzekerde aansprakelijk is voor die schade of dat verlies. Extra kosten zijn daar niet bij inbegrepen en zullen worden verhaald bij de huurder/bestuurder.
 • Treeker Treks is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van / letsel van de deelnemer aan de (lig)fiets-, klootschiet-, trikke- of kanoactiviteit, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van ondeugdelijkheid van het door haar aan de deelnemer ter beschikking gestelde materieel. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook jegens de klant in zijn hoedanigheid van werkgever van de deelnemer. Mocht Treeker Treks toch aansprakelijk zijn jegens de deelnemer of de klant, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt vergoed. Indien de verzekeraar van Treeker Treks, om welke redenen dan ook, niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Treeker Treks te allen tijde beperkt tot maximaal € 500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar gedrag in het verkeer. Hij/zij is gehouden geldende verkeersregels in acht te nemen en aanwijzingen of instructies van de begeleider omtrent de technische uitvoering van de activiteit of het gedrag in het weg- of waterverkeer onverwijld op te volgen of uit te voeren.
 • De klant verklaart dat alle door hem/haar aangemelde personen zichzelf fysiek en mentaal in staat achten op verantwoorde wijze aan de activiteit(en) deel te nemen. Deelnemers aan kano-activiteiten dienen te beschikken over een erkend zwemdiploma. De klant staat er voor in dat alle deelnemers aan kano-activiteiten beschikken over zo’n zwemdiploma. Elke deelnemer is verplicht door Treeker Treks aangeboden veiligheidsattributen zoals zwemvesten tijdens de activiteit te gebruiken, op straffe van uitsluiting van deelname.
 • De huurrechten zijn geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar aan derden. Het is de huurder/deelnemer niet toegestaan de (lig)fiets, trikke of kano aan derden in onderhuur of in tijdelijk gebruik af te staan. Er mag uitdrukkelijk maar één persoon per (lig)fiets/trikke plaatsnemen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Treeker Treks aangegane overeenkomsten. Treeker Treks is ingeschreven in de KvK onder nummer 32128561.